kurzy    horoškoly na slovensku    fotky z kurzov    novinky    príspevky od kurzistov  
 horoškola  Nedeľa 22.07.2018  
 Horoškola

Kurzy Horolezeckej školy

Kontakty
Telefón: +421 907 816534, mail: horoskola@james.sk

Horolezecká škola JAMES je vzdelávacím zariadením Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Organizačne a metodicky patrí do pôsobnosti metodicko-bezpečnostnej komisie, hospodársky ju zastrešuje Horolezecká  škola JAMES, spol. s r.o. Horolezecká škola JAMES je formálne inštitucionalizovaným zariadením. Riaditeľ školy, lektori a inštruktori, ktorí vedú výcvik na kurzoch, sú výhradne dobrovoľní metodickí pracovníci SHS JAMES.

Hlavným poslaním školy je metodická príprava členov spolku prostredníctvom vzdelávania na rôznych úrovniach. Škola realizuje vzdelávacie aktivity aj mimo spolok pre neorganizovaných záujemcov o horolezecký šport, prípadne členov iných organizácií. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou kurzov. Metodické kurzy sú vedené na úrovni základného a rozširujúceho výcviku. Výcvik vedú kvalifikovaní inštruktori podľa získanej odbornej spôsobilosti. Široká škála metodických aktivít školy umožňuje všetkým záujemcom o horolezecký šport získať v teoretickej aj praktickej podobe informáciu o tom, čo horolezectvo v súčasnosti prináša. Od lezenia na umelých stenách cez skalné lezenie a prvé kroky v letných či zimných horách až po náročné horolezecké a skialpinistické podujatia vo veľhorách.

Ponuka v základnom a rozširujúcom výcviku pozostáva predovšetkým z kurzov uvedených v kalendárnom pláne s pevne stanoveným termínom a obsahom s cieľom poskytnúť ucelenú základnú prípravu záujemcom o horolezecký šport a umožniť im neskoršie samostatné vykonávanie horolezeckých aktivít v terénoch zodpovedajúcich obsahu a rozsahu prípravy a úrovni ich telesnej a technickej pripravenosti. Absolventi týchto kurzov získavajú osvedčenie o absolvovaní výcviku.
Základný a rozširujúci výcvik je možné absolvovať aj formou skupinových kurzov, v ktorých termín a obsah sú prispôsobené požiadavkám záujemcov a ich vstupnej úrovni. Zameranie skupinového kurzu môže byť nasmerované aj na akúkoľvek čiastkovú aktivitu prípadne zručnosť z obsahu horolezectva.
Individuálne podujatia sú charakterom a variabilitou určené predovšetkým lezecky vyspelejším záujemcov, ktorí si chcú overiť svoje vedomosti a schopnosti v náročnejších lezeckých podujatiach pod dohľadom skúseného inštruktora.
Na opačnom póle metodického pôsobenia stojí oboznamovací výcvik, ktorý poskytne úplným začiatočníkom, alebo nerozhodným záujemcom o horolezectvo vstupnú informáciu o tom, čo lezenie a horolezectvo je, aké sú jeho nároky z hľadiska telesného a psychického zaťaženia a čo naopak svojim pôsobením horolezectvo v oblasti telesného a duševného rozvoja osobnosti prináša.

Kvalifikačné kurzy sú určené na vzdelávanie inštruktorov. Vedú ich lektori menovaní metodicko-bezpečnostnou komisiou.
V súčasnosti má horolezecká škola JAMES udelené Ministerstvom školstva SR potvrdenie o akreditácii vzdelávania v odborných spôsobilostiach Inštruktor horolezectva, Inštruktor skialpinizmu, Inštruktor skalného lezenia a Inštruktor lezenia na umelých stenách. Absolventi vzdelávania v uvedených odborných spôsobilostiach majú právo samostatne viesť základný výcvik v danej oblasti horolezectva v súlade s osnovou výcviku schválenou metodicko-bezpečnostnou komisiou. Charakteristiku odborných spôsobilostí, podmienky pre prijatie uchádzačov do kvalifikačných kurzov, rozsah a obsah vzdelávania, požiadavky pre absolvovanie kurzu a rozsah pôsobnosti inštruktorov stanovuje Vzdelávací systém dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES.
Dokumenty vzťahujúce sa k jednotlivým odborným spôsobilostiam a prihlášky do jednotlivých kvalifikačných kurzov sú umiestnené v dokumentoch metodicko-bezpečnostnej komisie.
Horolezecká škola JAMES môže v zmysle podmienok špecifikovaných vo vzdelávacom systéme vykonávať vzdelávacie aktivity aj pre nečlenov spolku.
Inštruktori dosahujúci výborné výsledky vo vzdelávaní môžu byť metodicko-bezpečnostnou komisiou navrhnutí na vykonávanie lektorskej činnosti v kvalifikačných kurzoch.

Inštruktori SHS JAMES
Zapožičiavanie horolezeckého materiálu
  


Vlado Linek © 1999 - 2018  21159041