Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rama   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  alpinizmu    ľadového lezenia    medicínska    metodická    mládeže    ochrany prírody    športového lezenia    tradičného skialpinizmu    skialp archív    reprezentácia    antidoping  
 index » komisie » metodická  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Štvrtok 20.06.2019   english version
 Zápisnica zo zasadnutia MBK, 1. 4. 2007
13.04.2007 15:00 | 2874x | komentár: 0x
  

Zápisnica zo zasadnutia MBK

1.4.2007, Manínska tiesňava

 

Zúčastnení: V. Paulík, M. Rak, D. Zajac

Ospravedlnení: J. Matlák, J. Zaťko

 

Program:

  1. Návrh ohľadom zmeny predsedu komisie
  2. Doplnenie členov komisie
  3. Metodická publikácia – čo ďalej
  4. Akreditácia HŠ JAMES v oblasti inštruktorov skialpinizmu
  5. Metodická publikácia Stana Meleka
  6. Vyjadrenie k žiadostiam o uhradenie záchrany
  7. Riešenie prípadu zlyhania materiálu
  8. Horolezecké úrazy v r.2006
  9. Neplatní inštruktori horolezectva

 

1.      Predseda komisie po predchádzajúcej konzultácii s predsedom spolku oslovil na zasadnutí Vlada Paulíka, či by nechcel prevziať pozíciu predsedu MBK. K tomuto návrhu viedlo M. Raka uvedomenie si, že v poslednom období nebol dostatočne hnacím článkom komisie, čo sa odzrkadlilo na činnosti a plnení cieľov komisie. V. Paulík sa k nominácii vyjadril tak, že si myslí, že chyba nie je iba v predsedovi, ale že aj ostatní členovia komisie sú článkami, ktoré majú rovnaký vplyv na fungovanie komisie. Preto návrh neprijal.
Predseda komisie vyhlásil, že bude komisiu viesť ďalej a po roku spolu s ostatnými členmi zhodnotí, či nastal posun k lepšiemu fungovaniu MBK. Ak sa situácia nezmení, predseda odstúpi a bude na VV, aby nominoval nového predsedu MBK.

2.      Na návrh V. Paulíka sa komisia rozhodla osloviť dvoch nových metodických odborníkov, ktorí rozšíria komisiu. Jedným je Tibor Šnajdár a druhý bude vybratý z radov mladých inštruktorov horolezectva, ktorí sa prejavili ako zanietení a kvalitní metodickí pracovníci. Na konkrétnej osobe sa komisia dohodne priebežne do ďalšieho zasadnutia, na ktoré budú noví nominanti pozvaní.

3.      Pred troma rokmi (začiatkom r. 2004) bol ustanovený autorský kolektív a vypracovaná podrobná osnova metodickej publikácie, ktorú si MBK dala za cieľ vytvoriť. V priebehu 3 rokov sa však tento cieľ nepodarilo naplniť a súčasný stav je taký, že jednotliví autori odovzdali iba 1/4 svojich príspevkov. Preto sa komisia na stretnutí zaoberala otázkou čo ďalej. Jej rozhodnutie je nasledovné: Nadviazať na metodické články, vychádzajúce v časopise jamesák, s tým že od budúceho čísla sa bude metodike venovať rozsah 3 strany a jednotlivé témy budú spracovávané podrobnejšie. Jednotlivé príspevky budú tvoriť členovia autorského kolektívu. Takto budú autori vytvárať svoje časti metodickej knihy. V čase keď bude hotová väčšia časť materiálov sa jednotlivé časti zlúčia a dopracujú do komplexnej publikácie. Na základe práce hlavného kolektívu bude samozrejme motivovaný aj širší autorský kolektív. Toto riešenie zohľadňuje reálne časové možnosti jednotlivých autorov a časový horizont na vydanie komplexnej knihy je približne 2 roky.
Je na predsedovi komisie (vedúcom autorského kolektívu), aby doriešil s vedením spolku honorovanie za publikovanie jednotlivých článkov (honorár zo strany vydavateľa časopisu je neadekvátny). Rovnako je úlohou predsedu do najbližšieho zasadnutia pripraviť nový rozpočet tvorby budúcej publikácie.

4.      Predseda komisie, ktorý je zároveň poverený vedením Horolezeckej školy JAMES informoval členov o stave v akom sa nachádza žiadosť o podanie akreditácie na školenie inštruktorov skialpinizmu. Akreditácia sa nepohla 1 rok a stojí to na aktivite predsedu, ktorý musí dotiahnuť preklad podkladov pre akreditáciu. Preklad je potrebný pre získanie garanta vzdelávacej aktivity, ktorého vyžaduje ministerstvo školstva. Jediná možnosť je totiž mať garanta zo zahraničia, ktorý samozrejme skôr ako bude môcť niečo zastrešovať musí mať všetky materiály v jazyku, ktorému rozumie.
Komisia poverila predsedu, aby preklad zabezpečil do 31.5.2007 a potom podnikol ďalšie kroky k tomu, aby sa materiály dostali do rúk garanta. Na najbližšom zasadnutí bude o posune predseda komisiu informovať.

5.      Predseda spolku predal MBK žiadosť Stana Meleka o uzavretie zmluvy na vydanie metodickej publikácie v oblasti skialpinizmu. Predseda MBK už predtým na túto tému so S. Melekom rokoval a dohodli sa na určitom postupe. K problematike sa však teraz vyjadrila celá komisia. Jej rozhodnutie je nasledovné: Autor metodickej publikácie musí MBK ukázať nie iba podklad typu osnova knihy (ako bolo predsedovi doposiaľ doručené), ale celý materiál, tzn. kompletný textový podklad. Komisia si materiál prečíta a zhodnotí jeho metodický prínos pre skialpinistickú verejnosť. Ak bude materiál spĺňať daný cieľ, komisia odporučí VV, aby uzavrel s autorom licenčnú zmluvu na vydanie diela, v ktorej sa okrem iného stanoví výška honoráru za poskytnutie licencie na vydanie diela. Ak autor nebude ochotný predložiť kompletný podklad, komisia neodporučí VV aby James zastrešil vydanie danej publikácie.

6.      Podľa podmienok o úhrade zásahov HS pri horolezeckej činnosti, zverejnených na internetovej stránke SHS sa MBK vyjadruje ku každej žiadosti o preplatenie nákladov fakturovaných HS.
Na zasadnutí sa komisia zaoberala dvoma prípadmi.
1. Jozef Hamacek – zásah po úraze v severnej stene Kežmarského štítu.
Vyjadrenie: Komisia dáva súhlas s preplatením zásahu v plnej výške
2. Robert Baranek – úraz na chate pod rysmi
Vyjadrenie: Podanie žiadosti síce nespĺňa jednu podmienku schválenú VV – čas podania žiadosti, ale okolnosti súvisiace s úrazom komisia posúdila ako okolnosti súvisiace s horolezeckou činnosťou a časové oneskorenie uznávame ako opodstatnené. Preto je žiadosť oprávnená. Členovia komisie však vyjadrili nespokojnosť s výškou faktúrovaných služieb zo strany HS. Preto odporúča VV (jeho zástupcovi), aby kontaktoval HS a požiadal o zdôvodnenie adekvátnosti časového nasadenia záchranárov. Ak sa na základe slovného kontaktu nepodarí výšku faktúry upraviť, odporúčame VV, aby požiadal HS o písomné zdôvodnenie adekvátnosti zásahu.
Samozrejme záväzok spolku je, že pri splnení podmienok sa náklady na zásah postihnutému preplácajú v plnej výške. Preto, keďže komisia uznala splnenie podmienok na preplatenie zásahu, odporúčame VV, aby svoj záväzok splnil.

7.      Na podnet D. Zajaca sa komisia zaoberala prípadom zlyhania materiálu (zlanovacieho nitu) v ceste „Ovčia stezka“ v severnej stene Malého Kežmarského štítu.
Na základe popisu incidentu a predbežných technologických a materiálových analýz, sa komisia dohodla na nasledujúcom postupe:
Poškodený nit, rovnako ako aj dve ďalšie vzorky nového nitu sa dajú na analýzy do expertízneho ústavu a počká sa na oficiálny výsledok. Ak sa predbežné výsledky potvrdia a zistí sa výrobná, alebo materiálová chyba, bude komisia zbierať všetky informácie o miestach kde boli dané nity osadené a pokúsi sa o ich náhradu za iné, bezpečné istenia.
Dovtedy sa komisia rozhodla podniknúť nasledujúce kroky:
Publikovať na webstránke a v časopise Jamesák upozornenie o zlyhaní nitu a výzvu na zasielanie informácií o miestach, kde sú tieto nity osadené. Objednať a uhradiť analýzu. Po doručení oficiálnych záverov tie zverejniť a podniknúť kroky v súlade s výsledkami analýzy.

8.      Komisia sa zaoberala zhodnotením horolezeckých úrazov v r. 2006 na základe podkladov z horskej služby. Ostatnými úrazmi sa komisia nezaoberala, pretože v r.2006 nebol komisii doručený žiaden záznam z oddielu, či od členskej základne. Z vyhodnotenia dostupných informácií sa zistilo, že prevažovali úrazy na skalkách a dokonca jediný smrteľný úraz ktorý bol v r.2006 sa stal na skalkách. Podrobný prehľad a vyhodnotenie úrazov za r.2006 komisia zverejní na svojej webstránke.

9.      M. Rak informoval členov komisie, že všetkým inštruktorom horolezectva, ktorých sa to týka bude v tomto roku zaslaná výzva, že ak majú neplatnú kvalifikáciu, a nepredĺžia si ju na tohtoročnom seminári, nebude im už neskôr predĺženie umožnené a ak budú chcieť ďalej pôsobiť ako inštruktori, budú musieť nanovo absolvovať celý kurz.

 

Termín ďalšieho zasadnutia komisie bude začiatkom júna

 
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Zápisnica zo zasadnutia MBK, 1. 4. 2007 [ 8. 5. 2008 12:07:08] - reagovať
Program: 1. Návrh ohľadom zmeny predsedu komisie 2. Doplnenie členov komisie 3. Metodická publikácia – čo ďalej 4. Akreditácia HŠ JAMES v oblasti inštruktorov skialpinizmu 5. Metodická publikácia Stana Meleka 6. Vyjadrenie k žiadostiam o uhradenie záchrany 7. Riešenie prípadu zlyhania materiálu 8. Horolezecké úrazy v r.2006 9. Neplatní inštruktori horolezectva

Vlado Linek © 1999 - 2019 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  24012765