Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocket   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Nedeľa 09.08.2020   english version
 Vzdelávanie odborníkov v športovom lezení na Slovensku
26.09.2018 20:00 | 3393x | komentár: 3x
  

Je všeobecne známe, že kvalita odborníkov v športe je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja toho ktorého športového odvetvia. Je to kľúčový faktor pri športovom raste mladého športovca (tréner, fyzioterapeut, masér), ako aj rozvoja pretekov (rozhodca, staviteľ ciest), atď.

Vzhľadom na absenciu športových odborníkov v športovom lezení, ktoré je v zmysle Zákona 440/2015 Z.z. o športe zaradené medzi uznané športy SHS JAMES, je nevyhnutné začať intenzívne pracovať na zmene tohto stavu a to či už ustanovením základných štruktúr vzdelávacieho systému, ako aj samotnou organizáciou vzdelávacích kurzov. Týka sa to najmä odborností tréner športového lezenia, rozhodca, staviteľ ciest. Metodické, inštruktorské kvalifikácie v športovom odvetví horolezectvo, akreditované v zmysle vtedy platnej legislatívy od roku 1992, zamerané na základný výcvik, tvoria aktuálny systém vzdelávania dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES.

Výchova odborníkov na Slovensku musí prebiehať podľa Zákona o športe, ktorý relatívne podrobne popisuje, akým spôsobom sa ktorá odbornosť má rozvíjať. Zákon o športe umožňuje, ba povedal by som priam dáva za povinnosť, športovým zväzom vychovávať svojich odborníkov a dáva im právo prideľovať stupne odbornosti v súlade s Vyhláškou 110/2016, Z.z o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.

V prvom rade SHS JAMES stanovila systém vzdelávania odborností tréner, rozhodca a staviteľ ciest...

Tréner – zo Zákona o športe z roku 2015 vyplýva, že je možné získať vzdelanie v piatich výkonnostných triedach, tzv. kvalifikačných stupňoch, kde 1. kvalifikačný stupeň je najnižší, 5. kvalifikačný stupeň najvyšší. Pravidlá pre udelenie prvých troch kvalifikačných stupňov si môže zvoliť samostatne športový zväz, samozrejme, rešpektujúc ustanovenia, ktoré predpisuje zákon. Kvalifikačný stupeň 4, resp. 5 môže potom dosiahnuť len absolvent štúdia na príslušnej vysokej škole a to pri absolvovaní špecializácie športové lezenie, kde bakalárovi je pridelený 4. kvalifikačný stupeň a magistrovi 5. kvalifikačný stupeň. Tabuľka systému trénerského vzdelávania.

Rozhodca  a staviteľ ciest – v týchto odbornostiach sa prideľuje 1. až 3. kvalifikačný stupeň, pričom náplň vzdelávania i jeho štruktúru si volí samotný športový zväz. Tabuľka systému vzdelávania rozhodcov a staviteľov ciest.

V tomto momente na území Slovenska absolútne absentuje akýkoľvek športový odborník v uznanom športe športové lezenie, ktorý by svoje vedomosti získal oficiálnou cestou (čím nechcem povedať, že niektorí naši členovia nemajú celkom solídne vedomosti z istých špeciálnych disciplín), absolvovaním akéhokoľvek kurzu, už nehovoriac štúdiom na vysokej škole daného smeru. Absencia kvalifikácií v športovom lezení vyplýva aj z faktu, že do jeho zaradenia medzi uznané športy SHS JAMES, toto športové odvetvie de facto neexistovalo. Absolventom FTVŠ UB Bratislava so špecializáciou horolezectvo preto nemôže byť  dosiahnuté vzdelanie uznané ako kvalifikácia v športovom lezení.

Z uvedených dôvodov sme sa v úvodnej fáze rozvoja týchto odborností obrátili na pomoc u našich najbližších susedov v Českej republike. Keďže systém vzdelávania v ČR nie je úplne totožný s novými pravidlami EU, bolo potrebné viesť rokovania s českou stranou, akým spôsobom sa prevedú tzv. Licencie C, B a A na kvalifikačné stupne platné na Slovensku.

Cieľom vzdelávania v spolupráci s Českým horolezeckým zväzom je do roku 2020 vychovať

Tréner - 8 držiteľov 3. kvalifikačného stupňa, 20 držiteľov 2. kvalifikačného stupňa a 27 držiteľov 1. kvalifikačného stupňa. Následne by držitelia 3. kvalifikačnej triedy mohli prevziať školenia nižších kvalifikačných stupňov.

Rozhodca – 8 držiteľov 3. kvalifikačného stupňa, 15 držiteľov 2. kvalifikačného stupňa, 30 držiteľov 1. kvalifikačného stupňa

Staviteľ ciest – 20 držiteľov 1. až 3. kvalifikačného stupňa

Súčasne je cieľom v roku 2020 otvoriť špecializáciu „športové lezenie“ na jednej z vysokých škôl poskytujúcich športové vzdelanie tak, aby v roku 2023 ukončili štúdium prví absolventi bakalári a v 2025 prví absolventi s titulom Mgr.
SHS JAMES môže uznať vzdelanie dosiahnuté v inej krajine, ktorá je členom IFSC V tomto prípade žiadateľ predloží všetky doklady potrebné k posúdeniu a SHS JAMES posúdi, či priamo uzná vzdelanie a pridelí istý kvalifikačný stupeň. Prípadne môže určiť doškolenia, v prípade absolvovania ktorých takto urobí.

Predbežný program vzdelávania v spolupráci s ČHS:
Odbornosť tréner:


 2018

 
licencia C – doškolenie – október až december 2018 – Bratislava – 8 miest - doškolenie špeciálne pre slovenských frekventantov
licencia C – október až november Praha – miesta budú ponúknuté podľa možností zo strany
ČHS 
 2019


licencia C – zima (január, február) 2019 – Praha – 12 miest – pokiaľ garant vzdelávania zo strany ČHS, Tomáš Binter, nájde vhodný termín v januári, alebo februári 2019, je teoretická možnosť otvoriť trénerský kurz špeciálne pre kandidátov zo Slovenska. Ku dňu podpisu zápisu je tento termín bez garancie. Je to krajná varianta, ku dňu podpisu zápisu ČHS nemá na toto školenie vytvorené kapacity
licencia C – jar 2019 – Praha – min. 4 miesta
licencia B – jar až jeseň 2019 - Praha – 12 miest (špeciálne školenie pre frekventantov zo SK, v prípade nevyťaženosti budú nevyužité miesta ponúknuté českej strane na doplnenie účastníkov. Realizovateľnosť tohto školenia bude potrebné ešte konzultovať s pražskou FTVŠ, až po odsúhlasení z ich strany bude skutočnou súčasťou plánovaných školení
licencia C – jeseň 2019 – Praha – min. 4 miesta
 2020


licencia C – jar 2020 – Praha – min. 4 miesta
licencia B – jar až jeseň 2020 – Praha - 10 miest (špeciálne školenie pre frekventantov z CZ, v prípade nevyťaženosti budú nevyužité miesta ponúknuté slovenskej strane na doplnenie účastníkov)
licencia C – jeseň 2020 – Praha – min. 4 miesta

Odbornosť rozhodca:

 a. 

 
Na jeseň 2018 prebehne za vedenia osoby poverenej ČHS školenie rozhodcov, ktorí po jeho absolvovaní získajú štatút rozhodca ašpirant (podľa vzdelávacieho systému ČHS). Kapacita tohto kurzu je 10 miest. Títo frekventanti rozhodcovského školenia môžu byť následne pridelení ako hlavní rozhodcovia na rôzne preteky Českého pohára a po kladnom vyhodnotení ich pôsobenia im môže byť od ČHS pridelená licencia „Hlavní rozhodčí“ 
 b.V roku 2019 prebehne školenie frekventantov – rozhodcov v takom istom režime, ako podľa bodu a.
 c.Školenia rozhodcov prebehnú podľa pravidiel IFSC s potenciálnymi špecifikami ČHS 

Odbornosť staviteľ ciest:

 a. Školenie staviteľov ciest prebehne v termíne január-február 2019, keď bude v Prahe prebiehať sústredenie českej reprezentácie
 b. Následné školenie staviteľov ciest bude dohodnuté podľa potreby s ČHS
 c. Kapacita každého zo školení je 10 frekventantov
 d.

Školenia ktoré sa zmieňujú v tomto bode sa týkajú školenia staviteľov ciesť na preteky Boulder, Lead a netýkajú sa komerčného staviteľstva ciest (tie môžu byť potenciálne uznané aj pre tento účel podľa osobitného dohovoru)

Cena kurzov:
Cena jednotlivých kurzov je zatiaľ len orientačná, konečná cena bude odvislá od priamych nákladov a nemala by sa podstatne líšiť od predbežnej ceny. Pokiaľ sa bude hýbať, tak skôr smerom dole.

Trénerský kurz Licencia C   cca 100 eur

Trénerský kurz Licencia B cca 650 eur (v prípade absolvovania celého kurzu vrátane teoretickej časti), cca 450 eur (v prípade absolvovania len špeciálnej časti)

Kurz rozhodcov   cca 100 eur

Kurz staviteľov ciest  cca 130 eur

Predbežná cena za kurz zahŕňa školiteľov, prenájom stien a iné náklady spojené priamo s realizáciou kurzu. Nezahŕňa ubytovanie, stravu, cestovné účastníkov.

Poznámka: súčasťou našej snahy je školenia urobiť pre uchádzačov čo najprístupnejšie. Preto rokujeme so Slovenským olympijským výborom o poskytnutí dotácie z programov, ktoré vypísal Medzinárodný olympijský výbor. V prípade poskytnutia tejto dotácie zo strany MOV budeme o tom informovať a stanovíme jasné pravidlá jej využitia.

Prihlášky na školenia:

Keďže vytvorených vzdelávacích miest nie je veľmi veľa a predpokladáme relatívne veľký záujem o absolvovanie zmieňovaných kurzov, vypisujeme týmto výberové konanie na jednotlivé kurzy. Keďže nie je v tomto momente možné určiť presný termín konania jednotlivých kurzov a ani počet možných účastníkov, z prihlásených adeptov sa vytvorí poradie. Pokiaľ bude vypísaný termín ktoréhokoľvek kurzu, príslušný počet otvorených miest bude ponúknutý najvyššie umiestneným uchádzačom v rebríčku. Rebríček z prihlásených uchádzačov vytvorí komisia, ktorá bude tvorená nasledovnými osobami: predseda spolku, sekretár spolku, reprezentačný tréner, predseda Pretekárskej komisie, riaditeľ HŠ JAMES. Hlavnými kritériami posúdenia sú výkonnosť, predpoklad budúcej činnosti v danej odbornosti, podpora klubu, atd atd. Prihlášky sú vo forme formulárov tu:

i. Kurz trénerov -
prihlášky do 15.10.2018
j. Kurz rozhodcov
- prihlášky do 30.9.2018
k. Kurz staviteľov ciest
prihlášky do 15.10.2018

Záujemcovia o kurzy sa prihlásia do termínov zverejnených pri jednotlivých kurzoch. V prípade, že Vás vo vašej snahe podporuje váš materský klub, odošlite písomné doporučenie klubu na kontakt nižšie.

Keďže celý systém sa ešte len rodí, požiadam o zhovievavosť pri prípadných chybách, pozitívnu kritiku iste radi prijmeme. O prípadných úpravách budeme dostatočne včas informovať.


V Bratislave dňa 18.9.2018

Anton Pacek
Sekretár SHS JAMES
Tel.: +421 911 597 705
E-mail: sekretar@james.sk
www.james.sk
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27213026